പി.എസ്.എസ്.മൂവ്മെന്‍റിനെ കുറിച്ച്

പിരമിഡ് സ്പിരിച്ച്വല്‍ മൂവ്മെന്‍റ് മതേതരവും ,കക്ഷി-ജാതി വിമുക്തവും, ലാഭേച്ഛയുമില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ്. അതിന്‍റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം ’ആനാപാനാ’ ധ്യാനവും, സസ്യാഹാരശീലവും, പിരമിഡ്- ശക്തിയും എല്ലാവരിലും പ്രചരിപ്പിക്കലാണ്..more

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds