પિરામિડ સ્પિરીચ્યુઅલ સોસાયટી મુવમેન્ટ

પિરામિડ સ્પિરીચ્યુઅલ સોસાયટી મુવમેન્ટ એક બિન-ધાર્મિક, બિન-સાંપ્રદાયિક અને બિન-વ્યાપારી સ્વૈચ્છિક-સંગઠન છે. જેમનો મુખ્ય ઉદેશ્ય અનાપાનસતિ ધ્યાન, શાકાહારવાદ અને પિરામિડ-શક્તિ નો પ્રચાર તેમજ પ્રસાર દરેક સુધી પહોચાડવાનો છે. વધુ માટે જુઓં

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds