ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ

ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਕ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੂਜਾ ਰਹਿਤ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਰਹਿਤ ਸਵੈਇੱਛਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਨਾਪਾਨਾਸਤੀ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ |Read More

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds