"समाधान-२"

 

समाधान आत्म्याचा देव आहे.

आत्म्याचा उद्देश काय आहे ?

मौज करणे ! मौज करणे !

मौज करणे ! मौज करणे !!

समाधान मिळते......,

गरजा आणि इच्छा

यांची काळजी घेतल्याने ,

त्यांची पूर्तता केल्याने

असमाधान चालू राहते....,

गरजा आणि इच्छा ;

यांची पूर्ती न झाल्याने.

परंतु ,गरजा आणि इच्छा

पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न

करावे लागतात.

योग्य प्रयत्नांनी स्वतःच्या गरजा /इच्छा

आणि इतरांच्या गरजा / इच्छा यांची

एकाचवेळी पूर्तता होते.

तरीसुद्धा, योग्य प्रयत्न

असूनही , असमाधान चालूच राहते.

कारण तेच मुलभूत सत्य आहे !

याची जाणिव झाल्यानेच ,

आध्यात्मिक समाधानाचा उदय होतो !

Go to top