ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ധ്യാനമാണ് നമ്മുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ആനന്ദംe

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

സസ്യാഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഏകമതം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

പിരമിഡ്ഡുകള്‍ നമ്മുടെ ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സാണ്

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയഗുരു

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ആത്മശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പതാക

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ഉല്‍ബോധമാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ധ്യാനം ശീലിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുക്ക് ഹരം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

സത്യമാണ് നമ്മുടെ കാതലായ ആനന്ദം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

സ്വാശ്രയമാണ് നമ്മുടെ കാതലായ സന്ദേശം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആന്തരീക്ഷസ്വഭാവം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

ലാളിത്യമാണ് നമ്മുടെ പരമകാഷ്ഠ

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

വിനയമാണ് നമ്മുടെ കാതലായ സംസ്കാരം

ഞങ്ങൾ പിരമിഡ് യജമാനന്മാരെ

എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം.ഇതാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കുടുബം

No Copyright. Please spread the message of Anapanasati Meditation, Vegetarianism and Spiritual Science to the whole world.
Powered by Pyraminds