"ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ"

"ಕ್ರಿಯ" ಎಂದರೆ "ಚಯ್ರೆ" .. " ವಿಷಯ ".

"ಯೋಗ " ಎಂದರೆ "ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆ" .

ಆದ್ದರಿಂದ, "ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ " ಎಂದರೆ

"ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನಾ ಚಂi, ಸಾಧನಾ ವಿಷಯ."

 

" ತಪಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರಪ್ರಣಿಧಾನೇನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ" -

ಇದು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ರಾಜಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು.

"ತಪಸ್ಸು ", "ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ" , " ಈಶ್ವರಪ್ರಣಿಧಾನ "-

ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಮೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿದರೇನೆ

"ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ" ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು:

 

* "ತಪಸ್ಸು" ... ಎಂದರೆ ಶಾರೀರಕವಾದ, ಭೌತಿಕವಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು .. ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆ, ತಿಂಡಿ ಮುಂತಾದವನ್ನು .. ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುವುದು

* "ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ" .. ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರುಪಾಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಿಸುವುದು

* "ಈಶ್ವರಪ್ರಣಿಧಾನ" .. ಎಂದರೆ " ಎಲ್ಲಾ ದೈವಮಯ" , " ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಈ ಮೂರು ಸಾಧ್ಯ

ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ! ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ !

Go to top