“ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ”

 

ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೀಸಸ್‌ನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನುಡಿದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆ ಸತ್ಯವೇನು ?... ನಾನು ಈ ಶರೀರವಲ್ಲ ಆತ್ಮ.

ಇದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ... ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಂತಹ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ ... ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮರತು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು... ಪ್ರತಿದಿನ...

ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತು... ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ... ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ... ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು... ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ... ಹೇಗಿದ್ದರೂ...

ಯಾರು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗುತ್ತರೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೇ ... ಸತ್ಯಾನುಭವವಿಲ್ಲದೇ, ಸತ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮಾಡದೇ, ಯಾರೂ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಲಾಗರಾರರು.

ಜೀವನವನ್ನು ಆಶಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಲಾರರು...

Go to top