"ಅರ್ಜುನನಹಾಗೆ ಉಳಿಯಬೇಡ

ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು"

 

" ಧ್ಯಾನವೇ ದೈವ"

"ಧ್ಯಾನವೇ ವೇದ"

"ಧ್ಯಾನವೇ ವೈದ್ಯ"

"ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು"

ಅರ್ಜುನನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನಾದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ’ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗೀಭವ ಅರ್ಜುನ’ ಎಂದನು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಹ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ’ ಬುದ್ಧಿ ’ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊಂದಿದರೆ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ’ ಜ್ಞಾನ ’ವನ್ನು ಕೂಡಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ’ ಜ್ಞಾನ ’ ಎಂದರೆ ’ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ’, ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವ.

ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುವುದು ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ... ಸಂಗೀತ... ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬರುವುದಲ್ಲ; ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

"ಲಂಖಣ ಪರಮ ಔಷಧ"

ಲಂಖಣ ಪರಮ ಔಷಧ. ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಮ ಔಷಧ. ವಾಕ್ಕು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಮ ಪರಮ ಔಷಧ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ... ಪರಮ ಪರಮ ಪರಮ ಔಷಧ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ತದನಂತರ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಕ್ರಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

Go to top