ಪತ್ರೀಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್

ಸಾಮರಸ್ಯ  |  "ಯೋಗಃ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಃ"
ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ
  |  "ಸಹನೆಯೇ .. ಪ್ರಗತಿ"  |  "ಯೋಗ, ಯೋಗಿ, ಯೋಗೀಶ್ವರ"
ಬುದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯಹೋ
  |  ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಚಕ್ರ - II ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶಗಳು
"ಧ್ಯಾನಮಹಾಚಕ್ರ-5- ಪತ್ರೀಜಿ ಸಂದೇಶಗಳು"
  |  “ಬುದ್ಧಿ + ಜ್ಞಾನ = ಪುಷ್ಪ + ಪರಿಮಳ”
ನಾವು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು
  |  ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋಭವಂತು
ಜೈ ಧ್ಯಾನಜಗತ್ - ಜೈ ಜೈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಜಗತ್  |  ಧ್ಯಾನಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ
ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳು
  |  ಪ್ರಕೃತಿ ಪುತ್ರರು
ಗುರುದೇವರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
  |  ಧ್ಯಾನ ಯುವಜನ  |  ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭವ
"ಗುರುವಿನ ಮುಖೇನ ಬರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಗಳೆ"
  |  ಜೀವನ ಚಕ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಚಕ್ರ - I ಸಂದೇಶಗಳು
  |  "ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ‘ಶನಿದೇವರು’"
"ಜೀವನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ"
  |  "ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ"  |  "ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ"
ಯೋಗದ ಅನಷ್ಠಾನದಿಂದಲೇ ಯೋಗ್ಯತೆ
  |  ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ .. ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು
  |  ಅಭಿತ್ಥರೇಥ ಕಲ್ಯಾಣೇ - ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ
ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನದಿಂದ .. ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ
ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸುಖವಿದೆ  |  ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇ .. ಇಲ್ಲೂ ನಾವೇ  |  ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ
ಸ್ವರ್ಗದಂಥಾ ಧ್ಯಾನ ಧಾಮ .. ಹೊಸ ಶಂಬಲ
  |  ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸೇವೆಗಳು ಆರು ತರಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ  |  ಸಾಹಸ - 2  |  ಸಮಸ್ಯೆ- ಪರಿಹಾರ  |  ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ
ಶ್ವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ .. ಆತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ  |  ಶ್ವಾಸ ಗುರುವಿಗೆ... ಧ್ಯಾನ ಗುರುವಿಗೆ... ಪ್ರಣಾಮ  |  ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಯೋಗಿ
ಶಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯ ವಿಧಿವಿಧಾನ .. ‘ E - ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ’  |  ವಿಶ್ವಧ್ಯಾನ ಮಹಾಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳು
ವಾಕ್‌ಕ್ಷೇತ್ರ  |  ವಾಕ್-ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್  |  ಯುವಜನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ  |  ಮೌನದ ಮೌಲ್ಯ  |  ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ  |  ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ
ಮಾಧವ ಸೇವೆಯೇ .. ಮಾನವ ಸೇವೆ  |  ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಖಂಡಧ್ಯಾನ  |  ಮಹಾಭಾಗ್ಯದ ವಿಶ್ವರೂಪ
ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನೇಕರು  |  ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ  |  ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ
ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.. ಭಗವಂತರಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು
ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿ ಅವರ ಹಿತವಚನಗಳು  |  ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳು
ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆ  |  ಪ್ರಾಣಮಯಕೋಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆ
ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ  |  ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿ
ಪಿರಮಿಡ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಕ್ರಮ  |  ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪಗಳು
ಪಾದವನ್ನಲ್ಲ... ಪದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಪತ್ರೀಜಿಯವರ ಸಂದೇಶ  |  ಪತ್ರೀಜಿ ಸಂದೇಶಾಮೃತ  |  ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರವೇ ... ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ
ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು  |  ನಾವು .. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ನಾಳಿನ ಕಥೆ ನಾಳಿನದು.. ಈವತ್ತಿನ ಕಥೆ ಈವತ್ತಿನದು  |  ನವವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ  |  ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಬಯಕೆ  |  ಧ್ಯಾನವೇ ಜೀವನ  |  ಧ್ಯಾನಯುವಜನ
ಧ್ಯಾನಮಹಾವಿಜ್ಞಾನ .. ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ  |  ಧ್ಯಾನ ಬಾಲ್ಯ......ಧ್ಯಾನ ಯೌವನ
ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಇಂಗಿತಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ  |  ದಿವ್ಯಾರೋಹಣಶಕೆ  |  ತ್ರಿತತ್ವಂ  |  ತ್ರಯೀಧರ್ಮ
ತಡ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗಬಹುದು
ಜಾಗತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳು  |  ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು
ಗತ .. ಅವಗತ .. ವಿಗತ  |  ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ  |  ಕಂಗ್ರಾಜ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ .. ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ !
ಓಂ ಆನಂದಃ .. ಆನಂದಃ .. ಆನಂದಃ ..  |  ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧ
ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ... ಒಂದು ಯುಗದ ಆರಂಭ
ಎಲ್ಲರೂ ‘ನಂದನರಾಗಿ’ ಇರುವಂತಾಗಲಿ  |  ಉಪವಾಸ + ಜಾಗರಣೆ  |  ಉಪನಯನ .. ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ
ಆಸಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳು  |  ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ...
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ  |  ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅಲೆಗಳಂಥ ಪರಿಣಾಮ  |  ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ
ಆತ್ಮ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಗು  |  ಅವರವರ ‘ಜೀವನದಎಲೆ’ ಅವರವರದೇ
ಅವರವರ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅವರವರೇ ನಾವಿಕರು
ಅವರವರ ಅನುಭವಗಳು ಅವರವರದು .. ಅವರವರ ಜ್ಞಾನ ಅವರವರದು  |  ಅಪಸವ್ಯದಿಂದ ಸವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ  |  3+1 = ನಾಲ್ಕು ಪಿರಮಿಡ್ ಕೋತಿಗಳು
2012 ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿಯ ಸಂದೇಶ
2012 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿಯ ಸಂದೇಶ
ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಆರು ಮತ್ತು ಒಂದು, ಆರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿರುವವನು  |  ಸತ್ಯವಾಕ್ ಪರಿಸಾಧನೆ
ಹೊಸ ಪಾಠಗಳು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ   |  ಹಂಸ = ಶ್ವಾಸ
ಸ್ವರ್ಗ ಜೀವನ ಸೂತ್ರಗಳು  |  ಸೋಲಾಪೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ಗಳು  |  ಸಾಹಸ
ಸರ್ವಮತ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಮೇಳನ  |  ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ’ಪ್ರಗತಿ’
ಸಮ್ಯಕ್+ಕಲ್ಪನೆ=ಸಂಕಲ್ಪ  |  ಸಮಸ್ಥಿತಿ  |  ಸನ್ಯಾಸ  |  ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನಯಜ್ಞ
ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ  |  ಶ್ವಾಸವೇ ಗುರುವು  |  ಶ್ರೀಲಂಕ ಧ್ಯಾನಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ಗಳು
ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ  |  ವೈಕುಂಠದ್ವಾರ .. ಜಯವಿಜಯರು  |  ವೃತ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು – ಧ್ಯಾನ  |  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ಧ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ  |  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಉತ್ತರಗಳು  |  ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್...  |  ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ
ಮೋಕ್ಷ  |  ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಜ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್  |  ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ
ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಧ್ಯಾನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ಗಳು  |  ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರದು
ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತಗೊಂಡರೆ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತದೆ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವಜನ್ಮ ಒಂದು 'crash course' ಇದ್ದಹಾಗೆ
ಭೂಲೋಕ ಒಂದು ಮಹಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಭಯ - ಅಭಯ  |  ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ  |  ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿಯವರೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
ಪ್ರಕೃತಿ - ವಿಕೃತಿ  |  ಪೂಜಾರಿ-ಟು-ಪೂರ್ಣಾತ್ಮ  |  ಪಿರಮಿಡ್ ಹಿತವಚನಗಳು  |  ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ
ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು  |  ಪಿರಮಿಡ್ ಜ್ಞಾನ ನವರತ್ನಗಳು  |  ಪಿರಮಿಡಾಯಣ
ನೋ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ನೋ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್  |  ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ  |  ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿಗಳು  |  ನಚಿಕೇತ
ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ನೂತನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ’ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ’ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ  |  ಧ್ಯಾನಗ್ರಾಮಿಣ
ಧ್ಯಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಬೇಸಾಯ  |  ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ
ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತಾ ಮುಂಚೆ, ತದನಂತರ  |  ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ  |  ಧ್ಯಾನ ವರ  |  ಧ್ಯಾನ ಯುಗ  |  ಧ್ಯಾನ ನೇತ್ರ
ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಲಯಗಳು  |  ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ  |  ತ್ರಿ ರತ್ನಗಳು  |  ತ್ಯಾಗ=ಅಮೃತತ್ವ
ತೆಲುಗಿನವರು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಬೆಳಕು ನೀಡುವವರು  |  ತಾಪತ್ರಯ
ಜೀವನವೆಂಬುವುದು ಸದಾ ಬಹು ಆಯಾಮದ್ದಾಗಿರಬೇಕು  |  ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕತೆ  |  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ
ಕರ್ಮಬದ್ಧನು  |  ಕತ್ತಲೆಯ ಬದುಕು - ಬೆಳಕಿನ ಬದುಕು  |  ಏಳು ಶರೀರಗಳು  |  ಏತಕ್ಕಯ್ಯಾ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ?
ಏಕಲವ್ಯನು  |  ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು  |  ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಶಿವನಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ  |  ಎನ್‌ಲೈಟೆನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ?
ಎನ್‌ಲೈಟೆನ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ?  |  ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನು
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಗಳು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು  |  ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳು  |  ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ
ಆನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ  |  ಆತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ  |  ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೊಂದದ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ  |  ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ - ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ  |  ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯ  |  ಅಹಿಂಸಾಕ್ಷೇತ್ರ+ದಾನಕ್ಷೇತ್ರ=ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ  |  ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ
ಅವರವರ ವಾಸ್ತವ ಅವರವರದೆ  |  ಅರ್ಜುನನಹಾಗೆ ಉಳಿಯಬೇಡ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು
ಅನುಭವವೇ ಜ್ಞಾನ  |  ಅನುಭವವೇ ಜ್ಞಾನ  |  ಅದ್ಭುತವಾದ ಆನಂದ ಸೂತ್ರ  |   ಬಾಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಉತ್ಸವ - ನಂದವರಂ  |  ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ... ದಮ

Go to top